ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1.ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Α & Β ΤΑΞΗΣ (Livello Α1 & Α2)
Τα τμήματα αυτά είναι διάρκειας 8 μηνών. Αρχίζουν τον Οκτώβριο και τελειώνουν το Μάιο. Ώρες διδασκαλίας 4-6 ανάλογα με τον αριθμό ατόμων ανά τμήμα. Σε αυτές τις τάξεις ο σπουδαστής διδάσκεται όλα τα βασικά που χαρακτηρίζουν μια γλώσσα. Θα διδαχτεί τα πρώτα στάδια της Γραμματικής, το Συντακτικό, και στα μέσα περίπου της χρονιάς θα ξεκινήσει να γράφει τις πρώτες εκθέσεις του, και να εξασκείται στον προφορικό λόγο. Θα αποκτήσει ένα λεξιλόγιο περίπου 4000 λέξεων, που θα του επιτρέψουν αφενός να αρχίσει να μιλάει ικανοποιητικά, για το επίπεδο του ,και αφετέρου να μπορέσει να πάρει μέρος στις εξετάσεις των αντίστοιχων πτυχίων στο επίπεδο της τάξης του. (Α1 & Α2)
τμήματα εκμάθησης ιταλικών   Το πιο πάνω τμήμα μπορεί να υλοποιηθεί και ξεχωριστά σαν Α΄ Τάξη & Β΄ Τάξη με διάρκεια πάλι 8 μηνών, και 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως..
2.ΤΜΗΜΑΤΑ 3ης ΤΑΞΗΣ (Livello Β1)
Τα τμήματα αυτά είναι διάρκειας 8 Μηνών Από Οκτώβριο έως Μάιο με 4 ώρες ανά εβδομάδα Σε αυτά τα τμήματα ο σπουδαστής θα καλύψει το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό μέρος της Γραμματικής, και συνάμα θα εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του με άλλες 4.000 λέξεις. Με το τέλος αυτής της τάξης μπορεί να πάρει μέρος στις εξετάσεις του αντίστοιχου πτυχίου(Β1) σε όλα τα υπάρχοντα Διπλώματα της Ιταλικής Γλώσσας.
3.ΤΜΗΜΑΤΑ 4ης ΤΑΞΗΣ (Livello Β2)
Kαι αυτά τα τμήματα είναι διάρκειας 8 Μηνών (Οκτώβριος-Μάιος) με 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Στα τμήματα αυτά ο σπουδαστής θα ολοκληρώσει τα όποια κενά του στην γραμματική και το συντακτικό, θα επεξεργάζεται και θα κάνει διαλόγους πάνω σε οποιαδήποτε θέματα της καθημερινότητας και θα μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί με επιτυχία κομμάτια από τον Ιταλικό γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο του με ακόμη 4.000 λέξεις. Μπορεί να πάρει μέρος στις εξετάσεις όλων των παρεχομένων διπλωμάτων της Ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2
4.ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΤΑΞΗΣ (Livello Β1& Β2) Τα τμήματα αυτά έχουν διάρκεια 8 μηνών (Οκτώβριος- Μάιος) με 6 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Τα τμήματα αυτά περιλαμβάνουν όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στην Γ & Δ τάξη, αντιστοιχούν απόλυτα στο επίπεδο B2 και απευθύνονται σε εκείνους που θέλουν να τελειώσουν σύντομα τις σπουδές τους, για τους δικούς τους λόγους.
τμήματα εκμάθησης ιταλικών   Όλα τα παραπάνω τμήματα μπορούν να γίνουν και την περίοδο του καλοκαιριού.
5.TMHMATA CELI , CILS, DIPLOMA I
Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο τις σπουδές τους πάνω στην Ιταλική γλώσσα και κουλτούρα και έχουν σκοπό μελλοντικά να κάνουν σπουδές είτε στα Ιταλικά ΑΕΙ είτε να μπουν στα τμήματα της Ιταλικής Φιλολογίας των πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ή το μεταφραστικό τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στα ΤΕΙ (τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων )Σχολή ξεναγών κ.α.) Στα τμήματα αυτά γίνεται περεταίρω εξάσκηση με θέματα λογοτεχνίας, κομμάτια της καθημερινότητας, που παρουσιάζονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Ιταλίας.
6.ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΟΥΣ
Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εκείνους που θέλουν υπερεντατικά μαθήματα και ορολογία ανάλογη της ειδικότητας στην εργασία τους. Στα μαθήματα αυτά θα δίνεται έμφαση στην άνετη κατά το πλείστον προφορική και εν συνεχεία γραπτή συνομιλία (εμπορική αλληλογραφία) των σπουδαστών με σκοπό την επικοινωνία των ίδιων με Ιταλούς συνεργάτες τους ή στην πιο πλήρη και εμπεριστατωμένη ξενάγηση όσον αφορά στους ξεναγούς.
7.ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τα τμήματα αυτά έχουν σκοπό μέσα από ειδικά ευχάριστα, και εικονογραφημένα βιβλία να βάλουν το μαθητή του Δημοτικού, στην εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας, με έναν πιο εύκολο, κατανοητό και ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο. Σε αυτά τα τμήματα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια παράλληλη σύγκριση της Ιταλικής γραμματικής και του συντακτικού με αυτά που διδάσκονται ήδη στο Ελληνικό σχολείο τους, και να κατανοήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές. Οι ώρες θα καθορίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού και τις ανάγκες του.
8.ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται:
1.) Σε φοιτητές Ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι που έχουν την Ιταλική γλώσσα σαν μάθημα επιλογής στις σχολές τους.
2.) Σε ήδη φοιτητές Ιταλικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία με μαθήματα της σχολής τους. Οι ώρες θα καθορίζονται από κοινού με τον ενδιαφερόμενο
3.) Σε επιστήμονες και επαγγελματίες που για τους δικούς τους λόγους επιθυμούν την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας και ορολογίας με ιδιαίτερα μαθήματα.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι σπουδαστές μας έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν για την απόκτηση ενός από τα παρακάτω διπλώματα:
  • Κρατικό πιστοποιητικό (Κ.Π.Γ.) γλωσσομάθειας .Επίπεδα ( Α1 - Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2) του ΥπΕΠΘ
  • PERUGIA (CELI) I, II, III, IV, V
  • SIENA (CILS) I, II, III, IV
  • ISTITUTO ITALIANO ( Diploma)
  • PALSO: ( Elementare, Intermedio )
  • DANTE ALIGHERI (PLIDA A1-A2 , PLIDA B1-B2, PLIDA C1-C2)